Termbanken TEPAs uppläggning och beteckningar
>>> Termbankens innehåll <<<    
TEPAs termer, definitioner och kompletterande anmärkningar presenteras i termposter. Varje termpost innehåller uppgifter om ett begrepp. Samma begrepp kan dock vara beskrivet i flera termposter om samma begrepp finns i flera olika ordlistor.
I termposterna används semikolon som skiljetecken mellan likvärda synonymer. Synonymer som inte rekommenderas för att de språkligt sett är främmande ord i finskan eller svenskan eller för att de är inexakta, föregås av "hellre än:", på finska med "mieluummin kuin:" och på engelska med "rather than:". Om en term är avrådd för att den syftar på ett begrepp som inte definieras i termposten eller för att den är föråldrad betecknas den med "inte:", på finska med "ei:" och på engelska med "not:". Länkade termer i definitionerna och anmärkningarna hänvisar till begrepp som är definierade i samma ordlista.
I TEPA används standardiserade språkkoder (jfr SFS-ISO 639-1: Kielten nimien tunnukset. Osa 1: Kaksikirjaimiset tunnukset eller SS-ISO 639-1:2005 Språkkoder - Del 1: Tvåställiga bokstavskoder):
   fifinska
svsvenska
enengelska
detyska
frfranska
dadanska
nonorska
etestniska
ruryska
esspanska
ititalienska
lalatin
nlnederländska
ptportugisiska

I språkfälten kan det inom snedsteck finnas beteckningar, som preciserar det geografiska område inom vilket termen är i bruk. I TEPA använs följande beteckningar för geografiska områden:
/FI/Finland
/SE/Sverige
/GB/Storbritannien
/US/Förenta Staterna
/CA/Kanada
/AT/Österrike
/CH/Schweiz

Termernas genus och numerus har angetts i synnerhet i Terminologicentralens egna ordlistor på följande sätt:
ffemininum
mmaskulinum
nneutrum (också svenskans ett-ord)
plpluralis

För vissa termer och ekvivalenter har också följande symboler använts:
*termförslag (neologism)
föråldrad term
<ekvivalenten hänvisar till ett vidare begrepp än det definierade begreppet i ett likartat begreppssystem
>ekvivalenten hänvisar till ett snävare begrepp än det definierade begreppet i ett likartat begreppssystem
~närekvivalent som hänvisar till ett annorlunda avgränsat begrepp eller till ett begrepp i ett begreppssystem av annan typ
Definitionerna är beskrivningar som ska avgränsa begreppet mot relaterade begrepp. Definitionerna skrivs enligt de principer som gäller för terminologiskt arbete. Definitionerna formuleras så att det framgår var i begreppssystemet begreppen finns.
I anmärkningarna finns tilläggsinformation om begreppet eller termerna i termposten, typiska uppgifter som redovisas är exempel och information om näraliggande begrepp.
Vissa ordlistor innehåller förklaringar i stället för definitioner. Förklaringen beskriver termens innehåll, men är inte uppgjord enligt de principer som gäller för terminologiska definitioner.
I en del av termposterna finns det information om kontexten, dvs. textavsnitt som visar hur en benämning används.
I några av Terminologicentralens egna ordlistor ingår begreppsdiagram som åskådliggör relationerna mellan begrepp. Diagrammen framställer grafiskt en uppsättning begrepp och deras inbördes relationer.
I begreppsdiagrammen beskrivs de terminologiska begreppsrelationerna med beteckningar som allmänt används i Finland. De generiska relationerna beskrivs med lodräta och diagonala streck i ett träddiagram. De partitiva relationerna beskrivs med lod- och vågräta linjer i ett kamdiagram. Dubbelstreck för partitiva relationer anger att det behövs många sådana delar för helheten. De generiska och partitiva relationerna är i allmänhet ritade antingen uppifrån nedåt eller från vänster till höger. De associativa relationerna beskrivs med pilar. Mångdimensionella begreppssystem beskrivs med fetare streck, ett dimensionsstreck. Kriteriet beskrivs ibland med en text invid dimensionsstrecket. Streckade linjer används för att markera begreppsrelationer som är viktiga för att man skall förstå begreppet i fråga, men som inte är väsentlig för definieringen.
I begreppsdiagrammen beskrivs begreppet i allmänhet med en term och definitionen. Termerna för de begrepp som ingår i ordlistan som separata termposter är angivna med fetstil. Siffran framför termen hänvisar till termpostnumret i ordlistan.