Terminologicentrum TNC:s ordlistor

Städteknisk ordlista (TNC 101)

TNC 101 är en, i samråd med NRR, reviderad utgåva av TNC 77 Städteknisk ordlista från 1983. Behovet av en revidering har främst uppkommit för att nya metoder och en del ny utrustning tillkommit på städningens område, samtidigt som en del äldre utrustning tagits ur bruk. Att den städtekniska terminologin behövde aktualiseras visade sig också under senare hälften av 90-talet i samband med att städare allt oftare genomgick en särskild yrkesutbildning och erhöll yrkesbevis för detta. Initiativ till revideringen togs 1998 av NRR, Nordiskt Rengöringstekniskt Råd. Arbetet kunde sättas igång i januari 2001 i och med att Nordiska språkrådet då beviljade ekonomiskt stöd för projektet.

Cirka 35 termer har bytts ut i den nya utgåvan, som innehåller 273 svenska termer med definitioner. Nya begrepp som tillförts berör mest städredskap och metoder; de som tagits bort har till största delen med inaktuell städorganisation att göra. TNC 77 innehöll termmotsvarigheter på engelska, finska, grekiska, serbokroatiska, spanska, turkiska och tyska, medan den nya ordlistan har danska, engelska, finska och norska motsvarigheter. Den nya utgåvan är illustrerad med färgfotografier (inte med i TEPA).

Utgivare: Terminologicentrum TNC, 2002. ISBN 91-7196-101-1.


Skogsordlista (TNC 96)
Forestry Vocabulary

Skogsordlista innehåller ca 3 600 alfabetiskt ordnade termposter med svenska definitioner samt termmotsvarigheter på engelska, tyska och finska. Ordlistan täcker bland annat följande delområden: skogsbotanik, skogszoologi, skogsskötsel, skogsteknik, maskiner och redskap, skogsuppskattning, skogsekonomi, virkeslära och skogsbränslen.

Om det saknas egentlig termmotsvarighet på något av de främmande språken finns i vissa fall i stället en förklaring av begreppet på språket i fråga. Till skillnad från termer står sådana förklaringar inom hakparentes [].

Utgivarna: Tekniska nomenklaturcentralen och Sveriges Skogsvårdsförbund, 1994. ISBN 91-7196-096-1.


Färg- och lackteknisk ordlista (TNC 88)

Färg- och lackteknisk ordlista innehåller ca 1100 termer med definitioner på svenska och motsvarigheter på engelska, franska, tyska, danska, norska och finska. Ordlistan omfattar färgämnen och andra beståndsdelar i färg, lack och liknande produkter, tillsatsmedel, fysiska, optiska och kemiska egenskaper, färgtyper, metoder och utrustning för målning och tryckning samt önskvärda och icke önskvärda resultat.

Utgivare: Tekniska nomenklaturcentralen, 1988. Förlag: AB Svensk Byggtjänst. ISBN 91-7332-454-X.


Geologisk ordlista (TNC 86)
Glossary of Geology

Geologisk ordlista är en grundläggande ordlista innehållande centrala termer inom det geologiska ämnesområdet. Den omfattar 1 700 definierade termer med motsvarigheter på engelska, franska, spanska, tyska, danska, norska och finska. Ordlistan omfattar bland annat mineralogi och geokemi, kristallografi, vittring och erosion, magmatiska, metamorfa och sedimentära bergarter, strukturgeologi och tektonik, vulkanologi, geofysik, seismologi och fjärranalys, stratigrafi och geokronologi, paleontologi, kvartärgeologi, marklära, jordarter och sediment, landformer, glaciologi, malmgeologi och hydrogeologi.

Utgivare: Tekniska nomenklaturcentralen, 1988. ISBN 91-7196-086-X.