Muut TEPA-aineistot

Asuntorakentamissanasto

Rakennustietosäätiön ja Tekniikan Sanastokeskuksen toimittamassa sanastossa on 65 termiä ja määritelmää suomeksi ja ruotsiksi. Sanasto laadittiin ympäristöministeriön tilauksesta asumissäännöksien uudistustyötä varten, ja se julkaistiin vuonna 1991.

Tiedustelut: Rakennustietosäätiö.


Betonirakenteet, polymeerit sillankorjausmateriaalina: sanasto (SILKO 1.202)

Vuonna 1990 valmistunut sanasto on osa Tiehallituksen siltojen korjausohjeita (SILKO). Sanaston termit kuvaavat muun muassa polymeeri- ja komposiittilajeja, betonin koostumusta sekä maalityyppejä. Sanastossa on 80 käsitettä määritelmineen, ja termit on annettu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.

Sanasto on julkaistu Tiehallinnon WWW-sivustolla PDF-tiedostona.

Julkaisija: Tiehallitus (nyk. Tiehallinto), 1990.


Elintarvikevalvonnan sanasto
Ordlista för livsmedelstillsyn – Anvisning om användning av terminologin inom områdena kontrollobjekt och tillsynsdata
Food Control Vocabulary – Guideline for Use of Terminology Related to Objects of Control and Control Data

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Sanastokeskus TSK ovat laatineet Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittämisprojektin (KUTI) yhteydessä elintarvikevalvonnan sanastoa. Sanastotyötä tehdään projekteina, jotka yhdistetään KUTI-projektin vaiheisiin niissä arvioidun sanastotyön tarpeen mukaan. Sanastoprojektien tarkoituksena on koota sanastojulkaisuksi tiedonkeruun kannalta keskeisimmät elintarvikevalvonnan käsitteet.

Sanastoa alettiin laatia alkuvuodesta 2007 noin vuoden mittaisena projektina (KUTI 1), jossa käsiteltiin valvontakohteisiin liittyiä käsitteitä. Työtä jatkettiin jälleen vuoden 2008 lopussa reilun vuoden ajan, ja tällöin aiheena olivat erityisesti tarkastuksissa kerättävät valvontatiedot (KUTI 2A).

Elintarvikevalvonnan sanasto on tarkoitettu ennen kaikkea elintarvikevalvontaviranomaisille valvonnan käsitteiden yhtenäistämiseksi erityisesti tietojärjestelmissä. Sanaston tarkoituksena ei ole siksi ohjeistaa suoraan elintarvikevalvontaa vaan selkeyttää ja yhtenäistää termien käyttöä yksiselitteisten määritelmien sekä termien käyttöä koskevien suositusten avulla.

Sanastossa määritellään 135 käsitettä. Käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä vastineet ruotsin ja englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioilla. Sanaston ensimmäinen osa on valmistunut tammikuussa 2008 ja toinen osa keväällä 2010.

Sanasto julkaistaan Eviran sivuilla.

Tiedustelut: Evira


Ikäteknologiasanasto

Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia, www.ikateknologia.fi) aloitti vuonna 2012 sanastotyön, jonka avulla on pyritty luomaan yhteistä ikäteknologian termistöä ikäihmisille, teknologisia ratkaisuja kehittäville yrityksille sekä vanhuspalvelujen tuottajille. Projektin aikana laadittiin suomenkielinen Ikäteknologiasanasto, joka valmistui marraskuussa 2014.

Ikäteknologiasanasto sisältää keskeisiä ikäteknologiaan liittyviä käsitteitä muutamilta erityisaloilta. Ikäteknologiasanaston aihealueita ovat muun muassa turvateknologian laitteet ja palvelut, erilaiset tekniset apuvälineet, kuten muistamisen, liikkumisen, kuulemisen ja näkemisen apuvälineet, sekä asumiseen, ajanvietteeseen, kommunikaatioon ja tiedonsaantiin liittyvät laitteet ja järjestelmät. Sanasto on ensimmäinen TEPA-termipankissa julkaistu sanasto, jonka kuvat on myös julkaistu TEPAssa.

Sanaston tavoitteena on luoda yhtenäisyyttä ja parempaa ymmärrystä ikäteknologia-alan yritysten sekä tuotteiden ja palvelujen käyttäjien välille. Lisäksi sanasto toimii tietolähteenä opiskelijoille, asiantuntijoille, toimittajille ja muille kiinnostuneille. Laajan kohdeyleisön vuoksi määritelmissä ja huomautuksissa on pyritty välttämään teknisiä yksityiskohtia ja sen sijaan pyritty nostamaan esiin tavallisen käyttäjän kannalta olennaisinta tietoa.

Sanastoa laativassa työryhmässä oli Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton lisäksi edustajia Aspa-säätiöstä, Esteettömyyskeskus ESKEstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Toimiva koti Domedista ja Vantaan kaupungilta. Sanastokeskuksen terminologi oli mukana työryhmässä sanastotyön asiantuntijana.

Sanasto on julkaistu KÄKÄTE-projektin sivustolla PDF-muodossa. Sanaston voi tilata paperiversiona Vanhustyön keskusliitosta tai Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta.

Kristina Forsberg, Hennariikka Intosalmi, Marika Nordlund ja Sirpa Suhonen: Ikäteknologiasanasto. KÄKÄTE-raportteja 3/2014. KÄKÄTE-projekti.
ISBN 978-951-806-213-7 (nid., Vanhustyön keskusliitto ry)
ISBN 978-952-9594-56-6-0 (nid., Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry)
ISBN 978-951-806-214-4 (PDF, Vanhustyön keskusliitto ry)
ISBN 978-952-9594-62-7 (PDF, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry)


Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto

RAKLI ja Sanastokeskus TSK käynnistivät loppuvuodesta 2014 sanastoprojektin. Projektin tavoitteena oli laatia yhtenäinen sanasto, johon on koottu kiinteistö- ja rakentamisalan tärkeimmät yhteiset käsitteet. Jotta sanastossa annettavat suositukset soveltuisivat kaikkien kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden käyttöön, haluttiin siihen valitut käsitteet määritellä laajapohjaisena yhteistyönä. Yhteinen käsitteistö tukee kaikenlaista alan viestintää, olipa sitten kyse viranomaisviestinnästä tai arkisista kiinteistönpidon vuorovaikutustilanteista. Lisäksi sanastoa on tarkoitus hyödyntää muun muassa lainsäädännön ja direktiivien valmistelussa, ja se tukee myös kansalaisten itsenäistä tiedonhallintaa. Sanaston termisuositukset ja määritelmät on tarkoitus viedä osaksi myös julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria.

Kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat ovat vuosien mittaan laatineet useita sanastoja yhteistyössä Sanastokeskuksen kanssa, joten projekti alkoi aineiston kokoamisella ja karsimisella. Uutta sanastoa varten vertailtiin aiemmin laadittujen sanastojen päällekkäisyyksiä ja yhteyksiä ontologioihin sekä valittiin keskeisinä pidetyt käsitteet sanastoon. Uusi sanasto valmistui syksyllä 2016.

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto sisältää tiedot 116 käsitteestä. Sanastossa käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Suomenkielisten termien vastineet annetaan ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sanastokeskus on ottanut Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisessä sanastossa käyttöön uuden käsitekaavioiden piirrostavan. Kaavioissa noudatetaan UML (Unified Modeling Language) -merkintätapaa, joka on toinen kansainvälisesti standardisoiduista käsitejärjestelmien esitystavoista. Uuden menetelmän merkittävänä etuna on se, että käsitetiedot saadaan tuotua kaavioihin sanastotiedostosta automaattisesti.

Sanastoprojektia rahoitti ympäristöministeriö. RAKLI toimi koordinoijana, ja terminologisesta työstä vastasi Sanastokeskus TSK. Projektin asiantuntijaryhmään osallistuivat myös HOK-Elanto, ISS Palvelut, Kiinko, Rakennustieto, Suomen Kiinteistöliitto ja Tilastokeskus.

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisen sanaston versio 1.0 on julkaistu marraskuussa 2016 TEPA-termipankissa sekä Sanastokeskus TSK:n sivustolla PDF-muodossa.


Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos
Vocabulary of Real Estate Business, 2nd Edition

Vuonna 2001 julkaistusta Kiinteistöliiketoiminnan sanastosta valmistui päivitetty 2. laitos lokakuussa 2012. Se sisältää keskeisimmät kiinteistöliiketoimintaan liittyvät käsitteet. Julkaisun alkuosa sisältää pääosin samoja käsitteitä kuin vuonna 2001 julkaistu sanasto, mutta joidenkin aiemmin julkaistujen käsitteiden määritelmiä ja termejä on muokattu. Julkaisun loppuosaan on lisätty uusia käsitteitä, joiden aiheina ovat kiinteistösijoittaminen, ympäristö- ja energiatehokkuus sekä kiinteistöpalvelut.

Kokonaisuudessaan sanasto sisältää 128 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu sekä suomen- että englanninkielisten määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Määritelmät ja huomautukset on laadittu suomeksi ja käännetty suomesta englanniksi. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja niille englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan kustakin sanaston aihealueesta.

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto on tarkoitettu kaikille alan toimijoille ja osapuolille niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Sanaston tavoitteena on helpottaa myös kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa ja helpottaa asiantuntijoiden ja kansalaisten välistä viestintää.
Aloitteentekijänä sanaston päivityshankkeessa toimi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Projektin terminologisen työn rahoittivat johtoryhmän muodostaneet organisaatiot. Projektia koordinoi RAKLI ry, ja terminologinen työ tehtiin Sanastokeskus TSK:ssa.

Päivitetty Kiinteistöliiketoiminnan sanasto julkaistiin lokakuussa 2012 sekä Sanastokeskus TSK:n että RAKLI ry:n sivuilla PDF-muodossa.

Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry, 2012.
ISBN 978-952-9794-33-1 (PDF).


KIMI-sanasto

KIMI on kiinteistötyön hallintajärjestelmä, jota koskevan julkaisusarjan neljäs osa on yhteistyössä Tekniikan Sanastokeskuksen kanssa laadittu määrittelevä sanasto. KIMI-sanastossa on määritelty 158 keskeistä kiinteistötyöhön ja sen kehittämiseen liittyvää käsitettä, joita on kuvattu määritelmien lisäksi 12 käsitekaaviolla (TEPAssa ei käsitekaavioita).

Kustantaja: Suomen Kiinteistöliitto ry, 1994.


Kiinteistönpidon perussanastoa

Suomen Rakennuttajaliiton vuonna 1996 teettämä suomenkielinen sanasto sisältää nelisenkymmentä keskeistä kiinteistönpidon käsitettä, erityisaiheena muun muassa korjausrakentaminen. Vuonna 1998 sanastoon lisättiin ruotsinkieliset termit ja määritelmät. Ks. myös Kiinteistöliiketoiminnan sanasto.

Tiedustelut: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI (nyk. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry).


Maataloustukien täydentävien ehtojen sanasto

Sanastokeskus TSK osallistui Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) toimeksiannosta maataloustukien täydentävien ehtojen sanaston tekemiseen. Sanasto valmistui vuonna 2006. Se sisältää noin 50 suorien maataloustukien täydentäviin ehtoihin liittyvää käsitettä. Käsitteet on määritelty suomeksi ja niille on annettu suomenkieliset termisuositukset sekä ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Sanastoa on tarkoitus hyödyntää valvonnassa käytettävän tietojärjestelmän kehittämisessä sekä alan viestinnän tukena.

Tiedustelut: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike)


Muovitermit

Muovitermit sisältää noin 3500 termiä, 50 suomenkielistä määritelmää sekä muovitekniikan lyhenteitä ja tunnuksia. Sanastossa on mukana muun muassa polymeeri- ja polymeerimateriaalityyppejä, dispersioita, lisäaineita ja seoksia, ominaisuuksia sekä kierrätykseen liittyviä käsitteitä. Suomen lisäksi teoksen vastinekielet ovat ruotsi, englanti, saksa ja ranska. Sanasto on tilattavissa kirjamuodossa Muoviyhdistyksestä.

Kustantaja: Muoviyhdistys ry, 1992. ISBN 951-9271-24-4.


Palkkahallinnon sanasto

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät vuonna 2013 sanastotyön, jolla tuettiin palkkahallinnon yhteentoimivuuden intressiryhmän työtä. Ryhmä toimi osana SADe-ohjelman Yrityksen palvelukokonaisuus -hanketta. Vuoden 2016 alusta lähtien sanastotyötä jatkettiin kansallisen tulorekisterityön yhteydessä, sillä Palkkahallinnon sanastoa tullaan käyttämään tulorekisterin tietosisällön kuvauksen pohjana.

Palkkahallinnon sanastotyön tavoitteena on helpottaa palkkahallinnon ammattilaisten arkea ja tiedonsiirtoa työnantajien ja viranomaisten tietojärjestelmien välillä. Sanasto selkeyttää palkkahallinnon keskeisiä käsitteitä antamalla termisuosituksia, määrittelemällä käsitteitä, ryhmittelemällä ne palkkahallinnossa tapahtuvan käsittelyn näkökulman mukaan ja kuvaamalla eroja eri viranomaisten käytännöissä.

Palkkahallinnon sanasto sisältää suomenkieliset tiedot 342 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja termeistä annetaan suomenkieliset suositukset. Termisuosituksissa on pyritty vähentämään alalla käytetyn termistön kirjoa ja edistämään sisällöltään samankaltaisten käsitteiden nimeämistä yhtenevällä tavalla. Tästä syystä osa termisuosituksista poikkeaa nykyisin käytössä olevista termeistä. Käsitekokonaisuuksien hahmottamisen tueksi suurin osa sanaston käsitteistä on esitetty myös käsitejärjestelmäkaavioiden avulla. Kaavioissa noudatetaan UML (Unified Modeling Language) -merkintätapaa.

Palkkahallinnon sanaston versio 1.0 on julkaistu TEPA-termipankin lisäksi Sanastokeskus TSK:n sivustolla PDF-muodossa.

Julkaisija: Kansallisen tulorekisterin perustamishanke, 2016.


Palveluliiketoiminnan sanasto
Ordlista för tjänsteinriktad affärsverksamhet, Vocabulary of Service Business

Palveluliiketoiminnan sanasto määrittelee 11 palveluliiketoimintaan keskeisesti liittyvää käsitettä. Sanaston pääkieli on suomi, mutta kaksikielisessä sanastossa kaikki käsitteitä koskevat tiedot on annettu sekä suomeksi että englanniksi.

Palveluliiketoiminnan sanasto on laadittu Tekesin toimeksiannosta Sanastokeskuksen terminologin tuella Serve – Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelman teemaryhmässä Teollisuuden palvelu- ja ratkaisuliiketoiminta: mitä sillä tarkoitamme?

Sanasto on julkaistu PDF-muodossa osoitteessa http://www.tekes.fi/serve.

Julkaisija: Tekes


Paperinkierrätyssanasto

Paperinkierrätyssanasto sisältää lähes 100 paperinkierrätystekniikkaan liittyvää termiä. Sanastossa määritelmät annetaan suomeksi ja vieraskieliset vastineet ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.

Sanasto on julkaistu myös Paperinkeräys Oy:n WWW-sivustolla.

Kustantaja: Paperinkeräys Oy, 1994.


Rakentamisen laatukäsitteistö

Kymmenkunta keskeistä laatukäsitettä määrittelevä sanasto laadittiin TEKESin Rakentamisen laatu -tutkimusohjelman osaprojektina vuonna 1991. Suomenkielisten termien vastineet annetaan teoksessa ruotsiksi ja englanniksi.

Tiedustelut: TEKES tai Rakennustietosäätiö.


Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 3.0 (THL, 2017)

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä versio 3.0 valmistui vuoden 2017 alussa. Sanasto sisältää suomenkieliset tiedot noin 670 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi useita käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle, tietojen yhteiskäytölle ja tietojen hyödyntämiselle. Sanastossa annettavien suositusten yhtenä tavoitteena onkin yhtenäistää sosiaalialan termien käyttöä valtakunnallisesti. Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalialan termit tarkoittavat. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan sanaston versio 3.0 on julkaistu TEPA-termipankissa sekä THL:n sivustolla PDF-muodossa.


Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto, v3.0 (THL, 2015)

Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston versio 3.0 valmistui maaliskuussa 2015. Se sisältää suomenkieliset tiedot suurimmasta osasta sosiaalihuollon asiakastietomallin tietokomponentteja. Sanastossa esitetään yhteensä 252 tietokomponentteihin liittyvää käsitettä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Osa käsitteiden välisistä suhteista havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Tietokomponentit ovat semanttisia tietokokonaisuuksia, joita käytetään asiakirjallisen sisällön rakenteistamisessa. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa tietokomponentit edustavat reaalimaailman ilmiöitä, jotka esiintyvät sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa. Tietokomponenttien mallintamisen perustavoitteena on varmistaa, että samantyyppiset tiedot tallennetaan asiakirjoihin yhtenäisellä tavalla. Toisena perusajatuksena on uudelleenkäytettävyys: tietokomponentin rakenne määritellään kerran, minkä jälkeen sitä hyödynnetään useassa eri asiakirjassa. Joitakin tietokomponentteja käytetään jopa kaikissa sosiaalihuollon asiakirjoissa. Tietokomponentit muodostavat tärkeän osan sosiaalihuollon tietoarkkitehtuuria ja toimivat semanttisen yhteentoimivuuden perustana

Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanastoa voidaan hyödyntää sosiaalihuollon ja yleisemminkin julkishallinnon tietoarkkitehtuurityössä. Se palvelee myös tietomääritysten käyttäjiä, esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajia sekä asiakirjarakenteiden suunnittelijoita.

Sanaston ensimmäinen versio laadittiin Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen (Tikesos) ja Sanastokeskus TSK:n toteuttamassa projektissa vuosina 2010-2011. Sanastoa täydennettiin ja päivitettiin vuosina 2012-2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimeksiannosta, ja sen tuloksena julkaistiin sanaston toinen versio.

Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston versio 3.0 on julkaistu TEPA-termipankissa.


Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjasanasto

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES ja Tekniikan Sanastokeskus laativat yhdessä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjasanaston. Sanastossa on noin 150 käsitettä. Suomenkielisten termien ja määritelmien lisäksi sanastoissa on vastineet ruotsiksi ja englanniksi.


Suomalaisen ilmastointijärjestelmän (SIJ) sanasto

Osana laajempaa Suomalainen ilmastointijärjestelmä -tutkimusta laadittu ja vuonna 1992 valmistunut sanasto sisältää noin 30 suomenkielistä termiä ja määritelmää sekä käsitekaavioita (TEPAssa ei käsitekaavioita).

Tiedustelut: Sanastokeskus TSK (ent. Tekniikan Sanastokeskus).


Teollisen talonrakennuksen sanasto

Sanasto sisältää noin 80 talonrakentamiseen ja sitä koskevaan mallinnukseen liittyvää suomenkielistä termiä ja määritelmää. Sanasto on liitteenä TEKESin julkaisussa 32 Asiakaslähtöinen teollinen rakentaminen (TEKES 1992, ISBN 951-47-1919-0).

Tiedustelut: TEKES.


Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanasto – ohje valvontakohteisiin ja valvontatietoihin liittyvien termien käytöstä.
Ordlista för miljö- och hälsoskyddstillsyn – Anvisning om användning av terminologin inom områdena tillsynsobjekt och tillsynsdata
Vocabulary of Environmental Health Care Control – Guideline for Use of Terminology Related to Objects of Control and Control Data

Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Kuluttajavirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Sanastokeskus TSK ovat vuodesta 2008 tehneet sanastotyötä ympäristöterveydenhuollon valvonnan tiedonkeruun kehittämisprojektiin (Yhti) liittyvän käsitteistön selkeyttämiseksi.

Sanastotyö on jaettu sanastoprojekteihin, jotka ovat liittyneet Yhti-tietojärjestelmäprojektin eri vaiheisiin. Ensimmäisessä sanastoprojektissa (Yhti 1), joka valmistui vuonna 2009, rahoittajina olivat Valvira ja Kuluttajavirasto, ja siinä käsiteltiin ympäristöterveydenhuollon valvontakohteita. Toinen projekti (Yhti 2), jota rahoittivat Valvira ja Tukes, vietiin läpi vuoden 2011 aikana, ja sen kohteena olivat erityisesti tarkastuksissa kerättävät valvontatiedot. Yhti 2 -sanastoprojektissa määritellyt valvontatietoon liittyvät käsitteet yhdistettiin Yhti 1 -sanaston valvontakohdekäsitteisiin, ja kokonaisuudeta muodostettiin julkaisu Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanasto – ohje valvontakohteisiin ja valvontatietoihin liittyvien termien käytöstä.

Sanasto on tarkoitettu ennen kaikkea kuntien valvontaviranomaisille ja muille ympäristöterveydenhuollon valvonnassa työskenteleville. Lisäksi sanasto helpottaa ympäristöterveydenhuollon valvonnan termejä tarvitsevien kääntäjien, toimittajien ja tiedottajien työtä.

Sanasto sisältää kaikkiaan 124 käsitettä, joille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja joiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Termeille on myös annettu ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla. Sanastossa määriteltävät käsitteet liittyvät ympäristöterveydenhuollon valvonnan eri osa-alueisiin eli terveydensuojeluun, kemikaalivalvontaan, tupakkavalvontaan ja kuluttajaturvallisuusvalvontaan.

Sanasto on julkaistu Sanastokeskus TSK:n sivuilla PDF-muodossa.

Tiedustelut: Sanastokeskus TSK, Valvira, Kuluttajavirasto


Englantilais-suomalai(s-englantilai)nen kemian perussanasto
English-Finnish(-English) Basic Dictionary in Chemistry

Tämä sanasto perustuu seuraavaan lähteeseen:
Suomen Kemian Seura . Kemiska Sällskapet in Finland r.y.,
Englantilais-suomalainen kemian perussanasto,
toinen korjattu painos, Helsinki, 1999

Kemian asiantuntijana sanaston termipankkijulkaisua muokattaessa on toiminut FT Ilkka Pitkänen.


Faksisanasto - telekopiolaite tutuksi

Puhelin-lehden numerossa 4/1993 julkaistussa Faksisanastossa on 168 suomenkielistä termiä määritelmineen sekä näiden englanninkieliset termivastineet. Sanasto sisältää pääasiassa sellaista telekopiolaitteiden toimintoihin liittyvää termistöä, jota esiintyy laitteiden käyttöohjeissa tai laitteissa itsessään.

Julkaisija: Telehallintokeskus, 1993.


Katalyysisanasto
Katalysordlista, Vocabulary of Catalysis

Katalyysisanastossa on reilut 1000 termiä englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi. Katalyysi on voimakkaasti poikkitieteellinen ala, joten sanastossa on termejä niin pintakemian, orgaanisen ja epäorgaanisen kemian kuin myös reaktiotekniikan alueelta.

Katalyysisanaston voi tilata 10 euron hintaan Suomen Kemian Seurasta (Urho Kekkosen katu 8 C 31, 00100 Helsinki, puh. (09) 454 2040, faksi (09) 4542 0440 tai s-posti toimisto@kemianseura.fi). Postitoimituksessa hintaan lisätään postituskulut.

Kustantaja: Kemian Kustannus Oy, 1994. ISBN 951-8983-02-X.


Kuntasanasto
Kommunal ordlista, Local Government Glossary

Valtiovarainministeriö käynnisti vuonna 1998 yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa sanastoprojektin, jonka tarkoituksena oli tuottaa valtiovarainministeriön keskeisten toimialojen termejä sisältäviä monikielisiä sanastoja. Projektissa laadittiin tuolloin EMU-sanasto (1999), Budjettisanasto (2001), Verosanasto (2002) ja Työmarkkinasanasto (2005). Sanastosarjan jatkoksi on valmistunut Kuntasanasto (2013).

Kuntasanasto sisältää noin 220 keskeistä kunta-alan käsitettä, jotka on määritelty. Sanaston kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sanasto on suunnattu ensisijaisesti valtionhallinnon henkilöstölle, mutta siitä toivotaan olevan apua myös muille kunta-asioiden parissa työskenteleville ja alan termistöä tarvitseville. Sanaston tarkoituksena on yhdenmukaistaa termien käyttöä ja selkiyttää siten erikielisiä kunta-alan tekstejä.

Kuntasanasto sisältää kunta-alan organisaatioyksiköihin, luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin, kunnan päätöksentekomenettelyyn, kuntatalouteen ja valtionosuusjärjestelmään, kuntajaon muuttamiseen sekä kunnan tehtäviin liittyviä keskeisiä käsitteitä. Kuntien laajasta tehtäväkentästä johtuen sanasto sisältää hyvin monen alan käsitteitä. Sanastoon on valittu erityisesti kunta-alan säädöksissä esiintyvää käsitteistöä. Lausuntokierroksilla lisättäväksi esitettyjä käsitteitä pystyttiin hankkeen aikataulun vuoksi lisäämään sanastoon vain pieni määrä. Säädösmuutoksia on seurattu 1.6.2012 asti.

Julkaisija: Valtioneuvoston kanslia, 2013.


Metsä- ja puutalouden kaupan sanaluettelo
Wörterverzeichnis des Handels der Holz- und Forstwirtschaft

Helena Rummukaisen ja Ulla Luodeslammen laatima Metsä- ja puutalouden kaupan sanaluettelo sisältää lähes 1500 keskeistä termiä metsätalouden, metsäteollisuuden ja kaupan aloilta. Suomenkielisille termeille on annettu saksankieliset vastineet.

Julkaisija: Helsingin yliopiston puumarkkinatieteen laitos, 1985. ISBN 951-45-3586-3.


Sosiaaliturvan sanasto

Sosiaaliturvan sanasto käsittää lähes 900 käsitettä, joista tärkeimmät on määritelty. Kaikille käsitteille on pyritty löytämään ruotsin-, englannin- ja saksankieliset vastineet.

Julkaisija: Huoltaja-säätiö, 1996. ISBN 951-747-105-X.


Suomalais-venäläinen kone-elinopin sanasto

Jaakko Wuolijoen laatima Suomalais-venäläinen kone-elinopin sanasto vuodelta 1979 käsittää noin tuhat termiä kone-elinopin, lujuusopin ja metalliopin aloilta. Suomenkielisille termeille on annettu venäjänkieliset vastineet.


Tie- ja liikennesanasto
Väg- och trafikordlista, Road and Traffic Vocabulary, Strassen- und Verkehrfachwörter

Suomen Tieyhdistyksen julkaisema Tie- ja liikennesanasto käsittää yhteensä noin 4150 suomenkielistä alan termiä ruotsin-, englannin- ja saksankielisine vastineineen. Mukana on lisäksi keskeisiä lähialojen termejä.

Tie- ja liikennesanaston voi ostaa Suomen Tieyhdistyksestä 35 euron hintaan. Ks. tilauslomake.

Julkaisija: Suomen Tieyhdistys ry, 1985. ISBN 951-95122-7-6.


Työterveyslaitoksen monikielinen toiminimikkeistö

Työterveyslaitoksessa toimi vuosina 1985-87 johtoryhmän asettama työryhmä, jonka tehtävä oli luoda laitokselle monikielinen toiminimikkeistö lähinnä kansainvälisen yhteistyön tarpeisiin. Aloite työhön tuli valtiovarainministeriön Hallintokielen sanastotoimikunnalta, joka hyödyntää Työterveyslaitoksen nimikkeistöä valtionhallinnon sanastotyössä. Toiminimikkeistössä on noin 120 nimikettä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.

Julkaisija: Työterveyslaitos, 1988.


Vesiensuojelun sanakirja
Ordbok för vattenskydd, Water Pollution Control Dictionary, Wörterbuch für Gewässerschutz, Veekaitse sõnaraamat

Vesiensuojelun sanakirja sisältää noin 3200 suomenkielistä vesiensuojelualan termiä englannin-, saksan-, ruotsin- ja vironkielisine vastineineen (painetussa kirjassa myös venäjä). Vesiensuojelu on käsitetty varsin laajasti ja mukana ovat keskeiset termit hydrobiologian, hydrokemian, limnologian, merentutkimuksen, hydrologian, hydrometeorologian, hydrauliikan, kalatalouden, luonnonsuojelun, vesihuollon, vesien säännöstelyn, maanparannuksen, vesiliikenteen, öljyntorjunnan ja vesilainsäädännön aloilta.

Julkaisija: Vesi- ja ympäristöhallitus, 1988. ISBN 951-861-155-6.


Ydinvoimatekniikan sanasto

Ydinvoimatekniikan sanasto sisältää yli 700 keskeisintä ydintekniikan termiä. Jokainen termi on määritelty. Termeille on annettu lisäksi ruotsin-, englannin- ja saksankieliset vastineet. Sanaston on laatinut ja julkaissut Suomen Atomiteknillinen Seura.

Julkaisija: Suomen Atomiteknillinen Seura ry, 1988. ISBN 951-99991-9-1.


Kaupunkisuunnittelun sanastoa

Sanasto käsittää Jan Grönvallin Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle vuonna 1987 tekemän diplomityön Finsk-svensk ordförteckning för stadsplane och byggnadsplanearbete sanasto-osan.


Neste - öljystä muoveihin, sanasto-osa

Neste Oy:n Neste - öljystä muoveihin -teoksessa on julkaistu noin 230 käsitteen sanasto, jossa on suomenkielisten termien ja määritelmien lisäksi termivastineet ruotsiksi ja englanniksi.

Julkaisija: Neste Oy, 1992. ISBN 952-9553-06-4.