TEPA-termipankin rakenne ja merkinnät
>>> Termipankin sisällöstä <<<    
TEPAn sisältämät termit, määritelmät ja niitä täydentävät huomautukset esitetään sanastossa termitietueina. Kukin termitietue sisältää yhden käsitteen tiedot. Sama käsite voi kuitenkin olla kuvattuna monenakin termitietueena, jos sitä on käsitelty useissa toisistaan riippumattomissa sanastoissa.
Termitietueessa termeistä samanarvoiset synonyymit on erotettu toisistaan puolipisteellä. Jos termiä ei suositeta käytettäväksi esimerkiksi vierasperäisyytensä takia, termiä edeltää merkintä "mieluummin kuin:". Jos termi on hylättävä siksi, että se viittaa muuhun kuin tietueessa määriteltävään käsitteeseen tai se on vanhentunut, sitä edeltää merkintä "ei:". Määritelmissä ja huomautuksissa linkitetyt termit viittaavat samassa sanastossa toisaalla määriteltyihin käsitteisiin.
Termitietueissa määritellyille käsitteille annetut vieraskieliset vastineet on merkitty standardisoiduin kielten tunnuksin (vrt. SFS-ISO 639-1: Kielten nimien tunnukset. Osa 1: Kaksikirjaimiset tunnukset). TEPAssa käytetyt kielikoodit ovat:
   fisuomi
svruotsi
enenglanti
desaksa
frranska
datanska
nonorja
etviro
ruvenäjä
esespanja
ititalia
lalatina
nlhollanti
ptportugali

Kielikentissä saattaa olla vinoviivojen sisällä merkintöjä, jotka tarkentavat maantieteellisen alueen, jolla termiä kyseisellä kielellä käytetään. TEPAssa käytetyt aluemerkinnät ovat:
/FI/Suomi
/SE/Ruotsi
/GB/Iso-Britannia
/US/Yhdysvallat
/CA/Kanada
/AT/Itävalta
/CH/Sveitsi

Termien suvut ja luvut on varsinkin Sanastokeskuksen omissa sanastoissa merkitty seuraavasti:
ffeminiini
mmaskuliini
nneutri (myös ruotsin ett-suku)
plmonikko

Termien ja erikielisten vastineiden yhteydessä on eräissä tapauksissa käytetty myös seuraavia merkintöjä:
*termiehdotus
vanhentunut termi
<vieraskielinen vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteeseen samanlaisessa käsitejärjestelmässä
>vieraskielinen vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen samanlaisessa käsitejärjestelmässä
~muu lähivastine, joka viittaa eri tavalla rajautuvaan käsitteeseen tai käsitteeseen toisentyyppisessä käsitejärjestelmässä
Määritelmät ovat käsitteiden kuvauksia, joiden tulee erottaa käsite sen lähikäsitteistä. Määritelmät on laadittu terminologiassa käytettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti. Määritelmät on muotoiltu siten, että niiden avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka käsitejärjestelmässä.
Määritelmää täydentävissä huomautuksissa on muun muassa esitetty lisätietoja käsitteen sisällöstä, annettu esimerkkejä ja kerrottu käsitteeseen läheisesti liittyvistä muista käsitteistä.
Joissakin sanastoissa on määritelmien sijaan selityksiä. Selitys kuvaa termin sisältöä, mutta se ei vastaa niitä periaatteita, joita terminologisen määritelmän kirjoituksessa käytetään.
Eräissä termitietueissa saattaa olla myös merkittynä myös konteksti eli lauseyhteys, jossa termi esiintyy.
IATEn ja Tieteen termipankin aineistoihin sisältyy kuhunkin termitietueeseen tieto ko. käsitteen luokasta. IATEn aineistoihin on merkitty myös kunkin termin tai termitietueen luotettavuus yhdestä neljään tähdellä. Neljä tähteä tarkoittaa erittäin luotettavaa termiä.
Sanastokeskuksen omissa sanastoissa on mukana jonkin verran käsitteiden välisiä suhteita kuvaavia käsitejärjestelmäkaavioita. Kaaviot kuvaavat käsitteiden ja niiden välisten käsitesuhteiden muodostamaa järjestelmää.
Käsitejärjestelmäkaavioissa on käytetty terminologisten käsitesuhteiden Suomessa vakiintuneita merkintätapoja. Hierarkkisia käsitesuhteita kuvataan pysty- ja vinoviivoin piirrettävinä puudiagrammeina. Koostumussuhteita kuvataan pysty- ja vaakaviivoista muodostettuina kampadiagrammeina. Kaksoisviivan käyttö koostumussuhteessa viittaa tilanteeseen, jossa kokonaisuuteen tarvitaan tyypillisesti monta kyseisenlaista osaa. Hierarkia- ja koostumussuhteiden piirrossuunta on yleensä joko ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle. Funktiosuhteita kuvataan nuolilla. Moniulotteisuus on esitetty paksunnetuilla viivoilla. Lisäksi jaotteluperuste voidaan merkitä ulottuvuusviivan viereen. Katkoviivoilla on merkitty käsitesuhteita, jotka ovat käsitteen ymmärtämisen kannalta tärkeitä mutta määrittelyn kannalta epäolennaisia.
Käsitejärjestelmäkaavioissa kutakin käsitettä on yleensä kuvattu termin ja määritelmän avulla. Lisäksi kaavioissa voi olla esimerkkejä ja viittauksia sanastossa selitteiden avulla kuvattuihin käsitteisiin. Sanastossa omana termitietueenaan esiintyvien käsitteiden termit on esitetty lihavoituina. Numerot termien edessä viittaavat sanaston tietuenumeroihin.
Osaan aineistoista on termitietueen loppuun lisätty termitietueen sisältämien tietojen perusteella automaattisesti koottuja käsitesuhteita.