You are here

Julkisen hallinnon palveluontologia (JUPO)

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa -suosituksen päivityksen yhteydessä suositukseen päätettiin liittää ontologia, jonka laatimisen Sanastokeskus on saanut tehtäväkseen.

Julkisen hallinnon palveluontologian tavoitteena on edistää palvelujen löytämistä verkosta eri julkisen hallinnon organisaatioiden kotisivuilta. Ontologian käsitteiden avulla ohjataan palvelujen tuottajia kuvailemaan aineistonsa yhtenäisellä tavalla ja mahdollistetaan ontologian käsitteiden käyttö tiedonhaussa.

Ontologian perustana on Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon liitetään noin 1800 julkisen hallinnon palveluihin liittyvää käsitettä. Varsinaisten palveluiden lisäksi ontologia sisältää myös muita, palveluiden kuvailussa tarvittavia käsitteitä.

Ontologian rakentamiseen osallistuu JHS 145 -työryhmä sekä muita erikoisalojen asiantuntijoita. Työryhmässä ovat edustettuina seuraavat tahot: Aalto-yliopisto, Affecto, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Kuopion kaupunki, Proactum, Suomen Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtiokonttori ja Vantaan kaupunki. Päivitysprojektia koordinoi Kuntaliitto.

Projekti käynnistyi vuoden 2010 syksyllä ja suosituksen ja ontologian ensimmäisen version on tarkoitus valmistua keväällä 2012. Ensimmäisessä vaiheessa ontologia laaditaan suomen kielellä.