You are here

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Ontologiaprojekti alkoi ympäristökasvatuksen ontologia -työnimellä, mutta työn aikana nimeä muutettiin, koska kestävän kehityksen kasvatus katsottiin kuvaavammaksi termiksi ja haluttiin siksi nostaa ympäristökasvatuksen edelle ensisijaiseksi termiksi.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia koostuu kahdesta vuosina 2012 ja 2013 julkaistusta sanastosta: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa tehdystä Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti -julkaisusta sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Yhteinen käsitys – Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanastosta. Näiden sanastojen käsitteet on sijoitettu Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan. KEKO-ontologiaa laatinut työryhmä karsi ja päivitti työn aikana molempien sanastojen käsitteistöä ja lisäsi KEKO-ontologiaan tarpeellisina pitämiään uusia käsitteitä, joten YSO-käsitteistöä on täydennetty 255 KEKO-käsitteellä. Samalla tarkastettiin aiempien sanastojen käsitteiden määritelmät. Tuloksena syntyi Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia, joka on julkaistu Finto-palvelussa vapaaseen käyttöön sekä edelleen parannettavaksi ja laajennettavaksi.

KEKO-ontologian laatineeseen työryhmään kuuluivat edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskuksesta.

Kommentteja ontologiaan, sen käsitekuvauksiin, toiveita uusista käsitteistä jne. voi lähettää Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukselle osoitteeseen kasitteet@kierratyskeskus.fi.