You are here

Sanastotyö - mitä, miksi ja kenelle?

Mihin ja kenelle?

Suurin osa viestinnästä perustuu kaikille tuttuun yleiskieleen, mutta erikoistiedon alueilla tarvitaan lisäksi erikoiskieliä. Erikoiskielten tarkoituksena on taata se, että erikoisalalla työskentelevät ihmiset ymmärtävät toisiaan alaan liittyvissä viestintätilanteissa. Esimerkiksi leikkaussalissa on tärkeää, että erilaisilla saksilla on oma yksiselitteinen nimityksensä, jotta leikkaukseen osallistuvat tietävät, mitä välineitä leikkausta suorittava lääkäri kulloinkin tarkoittaa. Siksi erikoiskielille onkin tyypillistä tiettyjen sovittujen ilmausten eli termien käyttö.

Täsmällisiin käsitteisiin viittaavat termit ovat tärkeitä viestinnän välineitä kaikilla erikoisaloilla, esimerkiksi tekniikan ja kaupan aloilla, lääketieteessä ja oikeustieteessä. Yhä useammin termeihin törmää myös arkielämässä tiedotusvälineiden, erilaisten käyttöohjeiden, verotoimiston tiedotteiden ja vaikkapa televisiosarjojen kautta. Jotta termien kirjavuus ei turhaan vaikeuttaisi viestintää, tarvitaan sanastotyötä.

Mitä sanastotyö on?

Erikoisalojen sanastotyössä on kysymys tarkasti (tai tarkahkosti) rajautuvista käsitteistä ja niiden nimityksinä käytettävistä termeistä. Sanastotyön päämääränä on yleensä alaa koskevan viestinnän tehostaminen. Tarkempana tavoitteena voi olla joko käytettävän termistön ja käsitteistön kuvaaminen (ns. deskriptiivinen sanastotyö) tai termistön käytön selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen (ns. normatiivinen sanastotyö).

Sanastotyö on mitä tyypillisintä projektitoimintaa: sillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja rajalliset resurssit. Kaikki hankkeet, joiden tarkoituksena on tuottaa markkinoille tietty sanasto- tai sanakirjajulkaisu, on syytä organisoida projekteiksi. Ei ole kuitenkaan lainkaan samantekevää, miten tällainen projekti viedään läpi ja millaisia työmenetelmiä siinä käytetään. Asiantuntevaa apua saat Sanastokeskuksesta.

Kuka tekee sanastotyötä?

Maailma on pullollaan sanastoja ja sanakirjoja — ne eivät kuitenkaan kaikki tarjoa todellista apua käyttäjälleen. Jotta erikoisalan sanasto palvelisi tarkoitustaan, se on laadittava huolellisesti ja käyttäen hyväksi sanastonteon yleisiä periaatteita ja menetelmiä. Niinpä sanastotyössä tarvitaan paitsi alan itsensä myös terminologian asiantuntemusta. Käytännössä tämä merkitsee kohdealan ammattilaisten eli substanssiasiantuntijoiden ja sanastotyön ammattilaisten eli terminologien tiivistä yhteistyötä. Edelliset tietävät, mitä asioita sanaston pitää sisältää, jälkimmäiset osaavat koota ja muokata nämä asiat selkeään ja johdonmukaiseen asuun.

Yhteistyötä varten kootaan useimmiten projektiryhmä, jossa on mukana substanssiasiantuntijoita ja yksi tai muutama terminologi. Terminologi hoitaa yleensä pääosan käytännön töistä, sillä hänhän voi keskittyä sanastotyön läpiviemiseen ja hallitsee sanastotyön koukerot jo ennestään.