You are here

Sanastoprojektin toteutus ja konsultointi

suomi

Sanastotyö on tyypillistä projektitoimintaa: sillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja rajalliset resurssit. Varsinkin sellaiset hankkeet, joiden tarkoituksena on tuottaa markkinoille tietty sanasto- tai sanakirjajulkaisu, on syytä organisoida projekteiksi. Ei ole kuitenkaan samantekevää, miten tällainen projekti viedään läpi ja millaisia työmenetelmiä siinä käytetään. Asiantuntevaa apua saat Sanastokeskuksesta (tsk@tsk.fi).

Sanastojen laatimisesta

suomi

Erikoisalojen sanastotyössä on kysymys tarkasti (tai tarkahkosti) rajautuvista käsitteistä ja niiden nimityksinä käytettävistä termeistä. Sanastotyön päämääränä on yleensä alaa koskevan viestinnän tehostaminen. Tarkempana tavoitteena voi olla joko käytettävän termistön ja käsitteistön kuvaaminen (ns. deskriptiivinen sanastotyö) tai termistön käytön selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen (ns. normatiivinen sanastotyö).

Sivut

Subscribe to Sanastokeskus TSK RSS