You are here

Sanastojen laatimisesta

Erikoisalojen sanastotyössä on kysymys tarkasti (tai tarkahkosti) rajautuvista käsitteistä ja niiden nimityksinä käytettävistä termeistä. Sanastotyön päämääränä on yleensä alaa koskevan viestinnän tehostaminen. Tarkempana tavoitteena voi olla joko käytettävän termistön ja käsitteistön kuvaaminen (ns. deskriptiivinen sanastotyö) tai termistön käytön selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen (ns. normatiivinen sanastotyö).

Jotta erikoisalan sanasto palvelisi tarkoitustaan, se on laadittava huolellisesti ja käyttäen hyväksi sanastonteon yleisiä periaatteita ja menetelmiä. Niinpä sanastotyössä tarvitaan paitsi alan itsensä myös terminologian asiantuntemusta.

Terminologiset menetelmät

tetraedrimalliTerminologian teorian ja siihen perustuvien menetelmien lähtökohtana on oheisen tetraedrimallin kuvastama ajattelutapa. Siinä tarkoitteet ovat ihmisen havaitsemia tai kokemia kohteita – esineitä, olentoja, tapahtumia, prosesseja tai ominaisuuksia – joista osa on konkreettisia, osa abstrakteja. Käsitteet puolestaan ovat ajattelun elementtejä, joiden avulla ihminen mielessään jäsentää ympäröivää todellisuutta eli tarkoitemaailmaa. Termit ovat käsitteille viestintää varten annettuja nimityksiä ja määritelmät puolestaan käsitteiden sisällön kuvauksia.

Terminologisessa käsiteanalyysissä selvitetään sekä käsitteiden sisältö että eri käsitteiden väliset suhteet. Käsitesuhteita on yleensä monia eri tyyppejä, ja ne muodostavat usein moniulotteisen ja joskus mutkikkaankin käsitejärjestelmän. Käsitejärjestelmien analysoimiseen ja kuvaamiseen käytetään usein graafisia kaavioita, joissa eri käsitesuhteet eritellään tietyin merkinnöin. Käsiteanalyysin yhteydessä selvitetään myös käsitteiden ja termien väliset suhteet. Tässä vaiheessa paljastuu lopullisesti, mitkä sanat todella ovat synonyymejä ja milloin jokin sana viittaa useampaan kuin yhteen käsitteeseen (homonymia tai polysemia).

Käsitekeskeinen lähestymistapa antaa erinomaisen pohjan myös eri kielten käsitteiden ja termien vertailemiselle. Tätä kautta voidaan luotettavasti selvittää muun muassa eri kielten termien väliset vastaavuudet. Pelkästään termejä vertaamalla tämä ei välttämättä onnistu, vaan sen sijaan voidaan tehdä jopa täysin vääriä johtopäätöksiä.

Terminologian teoriaa soveltavia menetelmiä on kuvattu yksityiskohtaisesti muun muassa Sanastokeskuksen toimittamassa Sanastotyön käsikirjassa (SFS-käsikirja 50). Nordtermin sarjassa julkaistu Sanastotyön opas on puolestaan tiiviimpi esitys samoista asioista.

Sanastojen tallennus

Erikoisalojen sanastot tulee tallentaa käsitekohtaisesti: kunkin käsitteen kaikki tiedot (määritelmät, erikieliset termit synonyymeineen jne.) sijoitetaan yhteen ns. termitietueeseen, ja kussakin termitietueessa kuvataan (määritellään) täsmälleen yksi käsite.

Sanastojen tallennukseen on saatavissa joitakuita erityisohjelmia, mutta varsinkin satunnaiselle sanastontekijälle sopii mainiosti myös tavanomainen tekstinkäsittely- tai kortisto-ohjelma – kunhan tallennustapa valitaan huolellisesti. Lisätietoja voit kysyä Sanastokeskuksesta.

Käytännön ohjeita sanastotyöhön ryhtyville

Jos olet aikeissa ryhtyä sanaston laadintaan, muista että hyvällä suunnittelulla vältät monta ongelmaa.

  • Valitse ja rajaa aiheesi huolellisesti.
  • Varmista, että käytettävissä on riittävästi sekä käsiteltävän aiheen että sanastotyön menetelmien asiantuntemusta.
  • Selvitä sanaston käyttötarkoitus, ja arvioi sen laajuus (käsitteiden määrä, kielet). Mieti samalla, mitä tietoja kustakin käsitteestä tai termistä on syytä ottaa mukaan. Ota huomioon kohderyhmän eli sanaston käyttäjien tarpeet.
  • Valitse käsiteltävän aineiston ja sanaston tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset työmenetelmät ja toimintatavat.
  • Suunnittele sanaston tietorakenne, ja valitse tallennusmenetelmät ja -välineet sen mukaan. Ota huomioon mahdolliset vaihtoehtoiset käyttö- ja julkaisutarpeet.
  • Perehdytä kaikki työhön osallistuvat huolellisesti valittuihin työmenetelmiin ja -välineisiin. Varmista, että heille on annettu riittävän yksityiskohtaiset ja selkeät työohjeet.
  • Arvioi sanaston laatimiseen tarvittava työmäärä, ja laadi siihen nähden realistinen aikataulu välitavoitteineen.
  • Seuraa työn etenemistä, ja tarkista tarvittaessa työtä koskevat suunnitelmat sekä ohjeet.
  • Tiedota hankkeesta jo aloitusvaiheessa tahoille, joita arvelet sanastosi kiinnostavan. Samalla voit saada arvokasta palautetta ja neuvoja, joiden avulla vältyt "keksimästä pyörää uudelleen".