You are here

Termipalvelu

Sanastokeskuksen termipalvelu on avoinna ma–pe klo 9–12. Erikielisiä termejä tai käsitteiden määritelmiä koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella termipalvelu@tsk.fi. Termipalvelu on suunnattu ensisijaisesti Sanastokeskuksen yhteisöjäsenille.

Mistä termipalvelussa on kysymys?

Sanastokeskus TSK:n termipalvelusta voit kysyä erityisalojen termien erikielisiä vastineita, niiden oikeellisuutta, lyhenteitä tai käsitteen määritelmää. Termipalvelussa vastauksia etsitään Sanastokeskuksen omasta kirjastosta ja käytössämme olevista sähköisistä lähteistä.

Kysymykset termipalveluun voi tehdä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mutta kysymykset voivat koskea myös muita kieliä. Eniten lähdeaineistoa Sanastokeskuksessa on pohjoismaisilla ja länsieurooppalaisilla kielillä.

Luotettavan vastauksen löytäminen termiongelmaan edellyttää, että kysymys on selkeästi asetettu. Vastauksen löytymistä helpottavat myös hyvät taustatiedot, esimerkiksi kysyttävän termin käyttöyhteys (konteksti), merkitys ja tieto alasta, jota kysymys koskee. Myös kysyjän itse jo löytämät johtolangat ovat usein hyödyllisiä vihjeitä. Nämä seikat kysyjän kannattaa ottaa huomioon esittämissään kysymyksissä: mitä paremmat lähtötiedot, sitä nopeampi ja luotettavampi vastaus. Esimerkiksi tietynkielisen vastineen haku pelkän termin perusteella voisi johtaa epäluotettavaan tai jopa väärään vastaukseen.

Termipalvelun käyttö

Sanastokeskuksen yhteisöjäsenet (Ks. Lisätietoja jäsenyydestä)

Sanastokeskus TSK ry:n yhteisöjäsenet saavat termipalvelua veloituksetta tietyn vuosittaisen kiintiön verran. Kiintiöiden suuruus on verrannollinen jäsenluokkaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Jäsenluokka Termipalvelukiintiö
aatteelliset yhteisöt  (jäsenmaksu 160 euroa / vuosi) 10 vastausta / vuosi
liikevaihto alle 1 milj. euroa  (160 euroa)  10 vastausta / vuosi
liikevaihto 1—10 milj. euroa (350 euroa)  20 vastausta / vuosi
liikevaihto yli 10—100 milj. euroa (700 euroa)  40 vastausta / vuosi
liikevaihto yli 100 milj. euroa  (1100 euroa)  60 vastausta / vuosi

Kiintiöiden kulutusta seurataan Sanastokeskuksessa sitä mukaa kuin palvelua käytetään, ja jäsenyhteisön yhteyshenkilölle ilmoitetaan etukäteen, jos kiintiö uhkaa ylittyä. Seurannan vuoksi jäsenasiakkaiden on hyvä jo kysymystä esittäessään varautua kertomaan jäsennumeronsa.

Muiden kuin jäsenten termipalvelu

Tarjouksen termipalvelutyöstä voi pyytää osoitteesta termipalvelu@tsk.fi. Ks. edellä oleva ohje kyselyn laatimisesta.

Termipalvelun toimitusajat

Vastaukset termipalvelukysymyksiin annetaan niin pian kuin se Sanastokeskuksen muun toiminnan huomioon ottaen on mahdollista. Noudatamme termipalvelussa seuraavia toimitusaikatavoitteita:

  • Yksittäiset termikysymykset (1—2 termiä) selvitetään samana päivänä, jos kysymys on esitetty aamupäivällä. Iltapäivällä esitetyt kysymykset selvitetään viimeistään seuraavana työpäivänä.
  • Jos kerralla kysyttäviä termejä on 3—6, vastaus annetaan viimeistään seuraavana työpäivänä.
  • 7—20 termin kysymykset selvitetään lähimmän kolmen työpäivän kuluessa.
  • Laajemmat toimeksiannot sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Mikäli asiakas haluaa, että hänen kysymyksensä käsitellään edellä mainittuja toimitusaikoja nopeammin, kiintiötä veloitetaan kaksinkertaisena.