You are here

Työsuojelurahaston ontologiahanke

Helmikuussa 2011 Sanastokeskus aloitti uuden ontologian rakentamisen Työsuojelurahaston toimeksiannosta. Projektissa Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden asiasanat lisätään Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO). Projektissa käsitellään pääasiassa suomenkielisiä asiasanoja, mutta myös jonkin verran englanninkielisiä asiasanoja otetaan ontologisoitaviksi.

Työsuojelurahasto rahoittaa työelämän tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Työsuojelurahaston ontologian kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työelämän eri osa-alueiden ja viestinnän asiantuntijat, jotka käsittelevät alan aineistoja omassa työssään ja levittävät aiheeseen liittyvää tietoa niin kansalaisille ja työpaikoille kuin työelämän ammattilaisille ja yhteiskuntamme päättäjillekin.

Ontologiatyön yleisenä tavoitteena on esittää tietoa tietystä käsitteistöstä niin, että ihmisen lisäksi myös kone pystyy hyödyntämään käsitteisiin liittyvää tietoa. Ontologiat soveltuvat aineistojen semanttisen kuvailun, tiedonhaun ja tiedonsiirron tueksi sekä käytettäviksi erilaisissa semanttisen webin sovelluksissa.

Ontologiatyöhön osallistuu asiantuntijaryhmä, jossa on mukana kohdealan edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Työsuojelurahastosta, Työterveyslaitoksesta ja Työturvallisuuskeskuksesta sekä Sanastokeskuksen terminologeja käsiteanalyysin ja ontologiatyön asiantuntijoina.

Työsuojelurahaston ontologian on tarkoitus valmistua vuoden 2013 alussa.