You are here

Läsinstruktioner

Bank- och finansterminologin är uppgjord enligt terminologiska arbetsmetoder och principer. Termposterna innehåller minst en svensk och en finsk term. Vissa delområden har genomgått en grundlig begreppsanalys och begreppen har definierats systematiskt. I sådana fall har även relationerna mellan begreppen åskådliggjorts i begreppsdiagram. Vissa delområden innehåller däremot enbart termer på svenska och finska, eventuellt även på andra språk, ibland finns det förklaringar om begreppsinnehållet eller anmärkningar om hur en term ska användas.

De termposter som bank- och finanstermgruppen har utarbetat har försetts med källhänvisningen "Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK)". Upphovsrätten till detta material innehas av koordineringsgruppen och TSK gemensamt.

Termbanken innehåller även material som utarbetats av andra parter. I sådana fall anges källan i termposten och upphovsrätten innehas av materialets producent. Sådant material har eventuellt utarbetats enligt andra principer än de som bank- och finanstermgruppen tillämpar.

Termpostens uppbyggnad och innehåll

Förteckning över beteckningar som används i samband med begreppen:

fetstil på första raden de rekommenderade finska termerna (den mest rekommenderade först, därefter godkända synonymer)
länk i definition eller anmärkning, hänvisar till begrepp definierat i denna ordlista
(2) homonym; termer med samma lydelse men olika betydelser t.ex. insättning (1) och insättning (2)
* termförslag
mieluummin kuin:
hellre än:
rather than:
termen rekommendaras inte p.g.a. språkliga skäl (t.ex. lån från främmande språk)
ei:
inte:
not:
termens betyder något annat än den rekommenderade termen och skall därför inte användas för det definierade begreppet
termen är föråldrad
sv svensk ekvivalent (den mest rekommenderade först och efter den de övriga godtagbara termerna)
en engelsk ekvivalent (den mest rekommenderade först och efter den de övriga godtagbara termerna)
ekvivalenten hänvisar till ett vidare begrepp än det definierade begreppet
ekvivalenten hänvisar till ett vidare begrepp än det definierade begreppet
˜ ekvivalenten hänvisar till ett begrepp som avviker något från det definierade begreppet
/FI/ finlandssvenska
/SE/ sverigesvenska
/US/ amerikansk engelska
/GB/ brittisk engelska
pl termen används endast i pluralis
n neutrum (svenska ett-ord)
verbi i början av termposten innebär att begreppet är ett verb och alla ekvivalenter är verb
efter en enskild term innebär att termen är ett verb fastän det definierade begreppet är ett substantiv (T.ex. använder man i svenskan termen enbart i verbform medan man i finskan i allmänhet använder ett substantiv för ifrågavarande begrepp
(Finansinspektionens föreskrifter) termens användningsområde kan preciseras inom parentes efter termen (inom ett närområde eller t.ex. i en annan organisation används en annan term om samma begrepp)
‹sijoitusrahastot› avgränsning av det ämnesområde som definitionen berör görs inom vinkelparentes i början av termposten (inom ett närområde kan termen användas i litet annan betydelse)

Begreppsdiagram

Begreppsdiagrammen och ordlistan är avsedda att stödja varandra. Begreppsdiagrammen åskådliggör relationer mellan begreppen och gör det lättare att överblicka helheter.

I begreppsdiagrammen beskrivs följande begreppsrelationer enligt de följande vedertagna beteckningssätt inom terminologin:

Presentation av begreppet i diagrammet

 • av informationen i ordlistans textdel presenteras rekommenderad term, eventuellt homonymnummer (inom parentes) och definitionen i diagrammen
 • termer som inte är i fetstil i diagrammen är inte definierade i ordlistan, men är med i diagrammen för att underlätta tolkningen av diagrammen

Generisk relation (träddiagram)

 • råder mellan bredare överordnat begrepp (t.ex. borgen) och snävare underordnat begrepp (generell borgen)
 • det underordnade begreppet kan beskrivas som ett specialfall av det överordnade begreppet

Partitiv relation (kamdiagram)

 • de underordnade begreppen utgör delar av det överordnade begreppets helhet
 • dubbelt streck: i helheten ingår vanligtvis flera delar av detta slag
 • t.ex. år består av vår, sommar, höst och vinter

Associativ relation (pilar)

 • begreppsrelation som inte klassificeras som generisk eller partitiv relation (t.ex. relationer som beskriver tid, plats, funktion, medier samt ursprung och uppkomst)
 • relationstypen framgår ofta ur definitionens språkliga form
 • t.ex. relationen mellan borgen och borgensman är associativ: borgensman går i borgen för en annan person

Flerdimensionellt begreppssystem (träddiagrammets streck i fetstil)

 • det överordnade begreppet indelas i enligt olika kriterier till olika grupper av underordnade begrepp
 • underordnade begrepp i en och samma dimension (begreppen under ett och samma fetstilta streck) utesluter varandra (till exempel generell borgen kan inte vara särborgen)
 • underordnade begrepp i skilda dimensioner kan kombineras till nya begrepp (generell borgen kunde till exempel vara proprieborgen)
 • indelningskriteriet anges ofta invid det fetstilta strecket (till exempel enligt begränsningen av bonrgensmannens ansvar)

Streckade linjer anger begreppsrelationer som är betydande men inte så väsentliga att relationen skulle framgå ur definitionen.

Förklaringar till beteckningar som används i begreppsdiagrammen:


beteckingar
Svenska