You are here

Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet

Svenska
Ordlista om övergripande säkerhet (TSK 47) utarbetades på initiativ av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) och publicerades i slutet av 2014. Ordlistan är baserad på lagstiftning och Statsrådets principbeslut såsom Säkerhetsstrategi för samhället. Eftersom en ny säkerhetsstrategi för samhället har utarbetats i år blev uppdatering av ordlistan aktuell. Säkerhetskommittén anlitade Terminologicentralen TSK för uppdateringsarbete, som skedde under våren 2017.

Ordlista om cybersäkerhet

Svenska

Försörjningsberedskapscentralen och försvarsministeriet har startat ett gemensamt ordlisteprojekt tillsammans med Terminologicentralen TSK. Projektets syfte är att utarbeta en ordlista som omfattar cirka 50 centrala begrepp som anknyter till cyber- och informationssäkerhet, förklara begreppens innehåll och ge rekommendationer om de finska termerna. Ordlistan ska också innehålla definitioner på finska och termekvivalenter på svenska och engelska. Definitionerna ska översättas till svenska och engelska vid ett senare tillfälle.

Utökning av MAO/TAO-ontologin med begrepp som gäller kulturmiljön

Svenska

Terminologicentralen har utökat MAO/TAO-ontologin (Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin) i samarbete med Museiverket i två faser under åren 2015–2017. I vår 2017 anlitade Museiverket Terminologicentralen att utöka ontologin vidare med cirka 700 begrepp som gäller kulturmiljön. Begreppen är utvalda från väsentliga ordlistor och registrar som anknyter till ämnesområdet.

Ordlistearbete för arbets- och näringstjänster

Svenska

Klientinformationssystemet för arbets- och näringstjänster samt e-tjänster kopplade till systemet ska förnyas i samband med landskapsreformen. För att främja förnyelsen har arbets- och näringsministeriet och KEHA-centret (NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter) startat TE-digi, ett projekt för förnyelse av arbets- och näringstjänster. Som en del av projektet ska de centrala begreppen inom den nya servicemodellen definieras.

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS