You are here

Ordlisteprojekt

Svenska

En av Terminologicentralens centrala uppgifter är att producera ordlistor inom olika fackområden. Ordlistearbetet genomförs vanligtvis som samarbetsprojekt mellan uppdragsgivare och Terminologicentralen. I projektet ansvarar Terminologicentralens terminologer för terminologiskt kunnande och projektkoordinering medan en expertgrupp sammankallas för att bidra med sin sakkunskap inom ifrågavarande fackområde. Resultatet av projektet blir en ordlista som innehåller termer på olika språk, samt definitioner. Dessutom åskåddliggörs termernas relationer till varandra i grafiska begreppssystem.

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller elektroniska fakturor har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
elektronisk faktura,
nätfaktura (1),

Termbanken TEPA är förnyad

Svenska

Terminologicentralen TSK har i höst publicerat en förnyad version av sin termbank TEPA på adressen www.tsk.fi/tepa. Både termbanken innehåll och teknik är uppdaterade. Alla är välkomna att göra sökningar i TEPA, tack vare stöd från undervisningsministeriet är användningen avgiftsfri.

Nordiskt terminologisamarbete

Svenska

Nordterm, som bildades år 1976, är de nordiska terminologiorganens samarbetsforum. Medverkan i internationellt terminologiskt arbete och anordnande av gemensamma kurser och konferenser är exempel på aktiviteter som sker inom Nordterms ram.

Nordterm-institutionerna är:

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS