Ingångssida

Till RSS-flödet. RSSTerminologicentralen rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
02.02.2022Materialet av vetenskapstermbanken i Finland uppdaterats i TEPA-termbanken
02.02.2022IATE-material uppdaterad i TEPA Termbank
24.01.2022Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 01/2022
Aktuella projekt
10.05.2022Den uppdaterade LIIKO-ontologin publicerad i Finto-servicen
05.04.2022Begreppsarbete om informationssäkerhet
28.03.2022Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter på våren 2022
15.03.2022Ordlista för anpassad motion
15.03.2022Evenemangs-, hobby- och utbildningsklassificeringar på verktyget Kodlistor
07.03.2022Terminologiarbete om den inre säkerheten
23.02.2022Terminologiarbete om grönområden
Övriga nyheter
18.06.2021 Presentationer från Nordterm 2021 finns på webben
23.04.2021Nordterm 2021: Abstrakten tillgängliga
06.04.2021Programmet för Nordterm 2021 har publicerats
   
Den nyaste Terminfo
Till Terminfo.
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.
Den nyaste TSK-ordlistan
Ordlista om adressinformationssystem (TSK 56) omfattar 21 centrala begrepp som rör adressinformationssystem. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska samt ekvivalenter på svenska och engelska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.
De nyaste publikationerna