Ingångssida

Till RSS-flödet. RSSTerminologicentralen TSK rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
10.08.2020Materialet av vetenskapstermbanken i Finland uppdaterats i TEPA-termbanken
03.07.2020Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 07/2020
23.04.2020TEPA-termbanks nya adress är termipankki.fi
Aktuella projekt
08.09.2020Ordlista för informationshantering inom socialvården – uppdatering samt utveckling av upprätthållandet
08.09.2020Terminologiarbete om arbetsförmedlingsstatistik
08.09.2020Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter till slutet av 2020
26.02.2020Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter under våren 2020
25.02.2020Uppdaterad version av MAO/TAO-ontologin publicerad på Finto-service
05.11.2019Terminologiarbete för TE-digi-projektet fortsätter
05.11.2019Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter
Övriga nyheter
17.12.2018Nordterm 2019 anordnas i Köpenhamn den 11-14 juni 2019
30.11.2018Konferensen TOTh i Frankrike 6-7.6.2019
28.11.2018International Terminology Summer School i Wien den 8-12 juli 2019
   
Den nyaste Terminfo
Till Terminfo.
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.
Den nyaste TSK-ordlistan
Ordlista för Patent- och registerstyrelsen (TSK 54) innehåller cirka 250 begrepp som rör till exempel PRS:s register, industriella rättskydd och revisionstillsyn. Begreppen i ordlistan ges termrekommendationer och definitioner på finska samt termekvivalenter på svenska och engelska.
De nyaste publikationerna