You are here

Bli medlem

Alla samfund som har rättskapacitet samt privatpersoner, som vill främja terminologiarbete inom specialbranscher, stödä och främja Terminologicentralen TSK:s syften, behöver Terminologicentralens tjänster eller är annars interesserade av terminologiarbete och dess resultat, kan ansluta sig som medlemmar i föreningen. För närvarande har Terminologicentralen ca 50 medlemmar - bland annat företag, läroinrättningar, ideologiska föreningar och privatpersoner.

Medlemsförmåner

Terminologicentralens medlemmar är berättigade till flera medlemsförmåner. Medlemmar får

  • inbjudan till våra medlemsmöten två gånger per år
  • medlemspost med information om aktuella händelser
  • rabatt på Terminologicentralens kurser och konsulttjänster
  • möjlighet att vara med att utveckla och stöda Terminologicentralens verksamhet.

Dessutom får samfunden som medlemsförmån

  • avgiftsfri termrådgivning (enligt på medlemsklassen baserad kvot).
Medlemsavgifter

Medlemsavgifter avgörs enligt medlemsklass och samfundmedlemmars omsättning eller budget. Medlemsavgifter uppbärs under årets första kvartal.

Medlemsavgifterna är följande:

Medlemsklass Medlemsavgift
privatpersoner 50 euro
ideella föreningar 160 euro
omsättning mindre än 1 miljon euro 160 euro
omsättning 1—10 miljoner euro 350 euro
omsättning mer än 10—100 miljoner euro 700 euro
omsättning mer än 100 miljoner euro 1100 euro
Ansökning av medlemskap

Ifall du är intresserad av att bli medlem i Terminologicentralen ber vi dig fylla i medlemsansökningsblanketten och sända den till Terminologicentralen. Samfund som ansöker om medlemskap bör bifoga en redogörelse över sin verksamhet (t.ex. årsredovisningen). Mer information om medlemskapet fås från Terminologicentralen.

På basen av ansökan fattar Terminologicentralens styrelse beslut om medlemskapet. Utträde ur föreningen sker på medlemmens egen begäran. Föreningens styrelse kan dock utesluta en medlem t.ex. p.g.a. obetalda medlemsavgifter.