You are here

Fortsättning av ordlistearbete för miljö- och hälsoskyddets tillsynsobjektsregister (YHTI 2)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och Terminologicentralen TSK påbörjade i januari 2011 ordlisteprojektet YHTI 2. Meningen är att utvidga YHTI 1-ordlistan (Ordlista för miljöhälsovårdens tillsynsobjektsregister – Tillsynsobjekten) som publicerades i 2009.

YHTI 1 innehåller begrepp som rör miljö- och hälsoskyddets kontrollobjekt. Med YHTI 2 kompletteras ordlistan med begrepp inom områden som till exempel inspektioner, kontrollåtgärder, provtagning och mätningar. Begreppen i YHTI 2 ligger också nära begreppen som ingår i KUTI 1- och KUTI 2A-ordlisteprojekten. I KUTI har begrepp som rör utveckling av datasystem för livsmedelstillsyn definierats, och resultatet av arbetet presenteras i Ordlista för livsmedelstillsyn.

YHTI 2-ordlistan ska innehålla totalt 100–150 begrepp som rör området miljö- och hålsoskyddets tillsyn inklusive de cirka 60 begreppen från YHTI 1-ordlistan. I YHTI 2 finns finska termer och definitioner samt svenska och engelska ekvivalenter. Projektet planeras vara färdigt vid slutet av 2011.