You are here

Mobilordlista (TSK 29)

TSK 29Matkaviestinsanasto, Vocabulary of Mobile Communication

TSK:s Mobilteleordlista (TSK 19) utgavs år 1993. Utvecklingen inom mobiltelefonin har varit mycket snabb och därför beslöt några organisationer inom telebranschen att tillsammans med TSK uppdatera ordlistan. Projektet igångsattes hösten 1999 och den omarbetade upplagan utkom i slutet av år 2001.

Mobilordlistan innehåller grundbegrepp från olika ämnesområden inom mobiltelefonin, bl.a. mobilkommunikationssystem, mobilnät, mobiltjänster och mobilterminaler. Totalt omfattar ordlistan 365 termposter, varav ca 50 är namn och organisationer inom telebranschen. Såväl termer som definitioner finns på finska, svenska och engelska.

Avsikten med denna ordlista är att underlätta kommunikationen inom telebranschen och att förebygga missförstånd. Då utvecklingen är snabb skapas nya system, produkter och tjänster som måste benämnas. Mobilordlistan strävar till att klargöra begreppens innehåll och relationerna mellan begreppen. Alla begrepp i ordlistan är definierade. En stor utmaning var att finna lämpliga finsk- och svenskspråkiga rekommendationer till de engelsspråkiga termerna. Ett tredje mål var att förebygga kommunikationsproblem genom att förklara förkortningar, som flitigt används inom telebranschen och som inte alla gånger är lätta att tyda.

Ordlistan har publicerats både som en bok och som en CD-ROM. Den har även publicerats i PDF-format på Terminologicentralens webbplats och i termbanken TEPA.

Utgivare: Finnet Focus, 2001. Försäljning: bokhandlar. ISBN 952-9794-13-4 eller 951-96626-5-0.