You are here

Energi- och utsläppbegrepp

Svenska

I september 2018 påbörjade Terminologicentralen TSK och Statistikcentralen ett nytt terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta en ordlista med cirka 30 begrepp som är centrala för statistiker över energi och utsläpp.

Ordlistearbetet ska handla om begrepp som gäller till exempel energikällor, -balans och -produktion. Arbetsgruppen ska också gå igenom definitioner som har tidigare bearbetats hos Statistikcentralen och förenhetliga dem vid behov.

Ordlistan ska bli färdig vid utgången av 2018 och innehålla termer och definitioner på finska.

Ontologiarbete kring vägtrafiksbegrepp

Svenska
Den nya ontologin för trafik, Liikenteen ontologia LIIKO, har publicerats i Nationalbibliotekets Finto-service. LIIKO bygger sig på Merenkulkualan ontologia MERO (ontologin för sjöfart).

MERO-ontologin utarbetades som en del av projektet FinnONTO (2003–2012) i samarbete med Sjöfartsverket och Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo). År 2016 påbörjade Trafikverket och Terminologicentralen TSK ett gemensamt ontologiprojekt som hade som ett syfte att utöka ontologin med 1 200 begrepp som gäller vägtrafik.

Nytt material och nytt notationssätt av begreppsdiagram i Tietotekniikan termitalkoot 8/2018

Svenska

Begreppsdiagrammen i Tietotekniikan termitalkoot har ändrats så att de presenteras i UML (Unified Modeling Language) notationssätt. Detta underlättar att uppdatera diagrammen och dessutom ska diagrammen visas bättre på olika skärmar. Termerna och definitionerna är fortfarande länkar till respektive termposter.

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 4/2018

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS