You are here

Ordlistearbete för arbets- och näringstjänster

Svenska

Klientinformationssystemet för arbets- och näringstjänster samt e-tjänster kopplade till systemet ska förnyas i samband med landskapsreformen. För att främja förnyelsen har arbets- och näringsministeriet och KEHA-centret (NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter) startat TE-digi, ett projekt för förnyelse av arbets- och näringstjänster. Som en del av projektet ska de centrala begreppen inom den nya servicemodellen definieras.

Ordlistearbete för hälsovårdens behov

Svenska

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utarbetat en ordlista över strukturerad registrering som innehåller de centrala begreppen som förekommer i nationella specifikationer och registreringshandböcker för Kanta-tjänsterna. Eftersom beskrivningar av begreppen ska utvecklas och harmoniseras och terminologiska begreppsdiagram ritas, har THL anlitat Terminologicentralen för terminologiskt arbete. Den första fasen av arbetet ska ske under 2016–2017 och innehålla analys av begreppen förknippade med strukturerad registrering samt förslag om utvecklingen av begreppen.

Uppökning av Liiketoimintaontologia med begrepp från Konkurrens- och konsumentverket

Svenska

Konkurrens- och konsumentverket anlitade Terminologicentralen för att uppöka Liiketoimintaontologia (LIITO) (Verksamhetsontologin). Arbetet påbörjades i januari 2017 och syftet är att utarbeta definitioner på finska till de centrala begreppen i Kuluttaja-asiamiehen ratkaisutietopankki (databank över konsumentombudsmannens beslut). Dessutom ska begrepp från Konkurrens- och konsumentverket tilläggas i LIITO-ontologin.

Nordterm 2017 anordnas i Kongsberg den 12-15 juni 2017

Svenska

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Nordterm anordnar vartannat år Nordterm-församlingen som består av en kurs och en workshop i terminologi, ett symposium, en utflykt med festmiddag och Nordtermförsamlingen.

I år anordnas Nordterm-församlingen den 12-15 juni i Kongsberg i Norge. Huvudtemat är Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?

Mer information: www.nordterm2017.no

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS