You are here

Termbanken TEPA är förnyad

Terminologicentralen TSK har i höst publicerat en förnyad version av sin termbank TEPA på adressen www.tsk.fi/tepa. Både termbanken innehåll och teknik är uppdaterade. Alla är välkomna att göra sökningar i TEPA, tack vare stöd från undervisningsministeriet är användningen avgiftsfri.

Märkbara förbättringar i den nya TEPA är bland annat länkningarna mellan termposterna och möjligheten att publicera begreppsdiagram. Användarvänligheten har också ökats i och med att sökgränssnittet nu finns på tre språk, finska, svenska och engelska.

Termbanken TEPA består av en samling av flerspråkiga fackordlistor, både Terminologicentralens egna ordlistor och ordlistor från andra organisationer eller experter, bl.a. finns en del av Focis och Terminologicentrum TNC:s ordlistor nu med. För närvarande omfattar TEPA ca 45 000 termposter, målet är att efter hand kunna utöka samlingarna. Ordlistorna representerar flera olika fackområden och innehåller totalt fjorton språk, oftast förekommer finska, svenska, engelska och tyska. Publiceringsverktyget är Kielikones MOT-ordboksprogramvara som anpassats enligt Terminologicentralens behov.