You are here

Terminologiarbete med FPA

Folkpensionsanstalten (FPA) och Terminologicentralen TSK påbörjade ett ordlisteprojekt år 2007. Projektets mål är att genom systematiskt terminologiarbete främja kommunikation som gäller det socialskydd som FPA verkställer. Resultatet är den terminologiska ordlistan FPA-termer, som sammanställs etappvis.

Den första upplagan av ordlistan publicerades på våren 2010. Ordlistan omfattar cirka 300 begrepp som hänför sig till hälsa, dvs. sjukvårdsersättningar, dagpenningar, företagshälsovård, handikappförmåner, rehabilitering som ordnas och ersätts av FPA samt några pensioner. Ordlistan ger finskspråkiga termrekommendationer samt svenskspråkiga ekvivalenter. Ordlistan har publicerats i PDF-format.

Ordlistearbetet fortsattes år 2010 med att definiera begrepp som hänför sig till pensioner och stöd för boende. Under 2011 kommer materialet att utökas med begrepp som gäller tolkningstjänst för handikappade och internationell sjukvård. Även förmåner till småbarnsfamiljer, studerande och arbetslösa planeras att tilläggas till ordlistan. Definitionerna ska översättas till svenska.