You are here

Uppdatering av ontologin MAO/TAO

Museiverket anlitade Terminologicentralen för ontologiarbetet för att uppdatera och utöka MAO/TAO - Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin. Arbetet påbörjades på hösten 2016.

Den första versionen av MAO/TAO publicerades i 2004. Ontologin granskades under 2015–2016 av Terminologicentralens terminologer samt en expertgrupp, vars medlemmar representerade Esbo stadsmuseum, Finlands arkitekturmuseum, Kyrkostyrelsen, Museiverket samt Teatermuseet. På hösten 2016 fortsätts arbetet med uppdatering av ontologins struktur och komplettering av ontologin med nya begrepp.

MAO/TAO-ontologin har publicerats i Finto-service.