You are here

Lukuohje

Tietotekniikan termitalkoiden aineisto on koottu terminologisten periaatteiden ja sanastotyön menetelmien mukaisesti. Kaikissa termitietueissa on suomen- ja englanninkielinen termi. Käsitteille on annettu terminologisten periaatteiden mukaan laaditut määritelmät, jotka perustuvat käsiteanalyysiin. Osa käsitteistä esitetään myös käsitejärjestelmäkaavioina. Usein on annettu myös lisätietoa esimerkiksi termien käytöstä tai käsitteen alakäsitteistä.

Tietotekniikan termitalkoiden aineiston tekijänoikeudet ovat Sanastokeskus TSK:lla ja sanastotyöryhmän koordinointiryhmällä.

Termitietueen rakenne ja sisältö

Kooste käsitteiden yhteydessä käytettävistä merkintätavoista:

lihavointi ensimmäisellä rivillä suositettavat suomenkieliset termit (ensimmäisenä suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät synonyymit)
linkki määritelmässä tai huomautuksessa, viittaa tässä sanastossa esiintyvään toiseen käsitteeseen
(2) homonyymi; sanastossa on joitain kirjoitusasultaan samanlaisia termejä, joilla on eri merkitys, esim. verkkokauppa (1) ja verkkokauppa (2)
mieluummin kuin:
rather than:
termin käyttöä ei suositella
ei: termi tarkoittaa eri asiaa kuin suositettava termi, eikä sitä pitäisi käyttää tässä merkityksessä
en englanninkieliset vastineet (ensimmäisenä suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät synonyymit)
vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteeseen
vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen
˜ vastine viittaa hieman määritellystä käsitteestä poikkeavaan käsitteeseen
pl termiä käytetään vain monikkomuotoisena
verbi lisättynä suomenkielisten termien lopuksi merkintä tarkoittaa sitä, että käsite on verbi ja kaikki vastineet ovat verbejä
adj. lisättynä suomenkielisten termien lopuksi merkintä tarkoittaa sitä, että käsite on adjektiivi ja kaikki vastineet ovat adjektiiveja
‹tietoturva› kulmasuluissa suomenkielisen termin alla saatetaan antaa ala, jolle määritelmä on rajattu (jollain lähialalla termiä saatetaan siis käyttää hieman toisessa merkityksessä)

Käsitejärjestelmäkaaviot

Käsitejärjestelmäkaaviot ja sanasto-osuus on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia.

Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita merkintätapoja:

Käsitteen merkitseminen kaavioon

 • sanasto-osuudesta on poimittu kaavioon suositettava termi, mahdollinen homonyymin numero suluissa ja määritelmä
 • lihavoimaton termi on kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa, mutta sitä ei ole määritelty sanastossa

Hierarkkinen suhde (puudiagrammi)

 • vallitsee laajemman yläkäsitteen (käyttöliittymä) ja sitä suppeamman alakäsitteen (kehokäyttöliittymä) välillä
 • alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi

Koostumussuhde (kampadiagrammi)

 • alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta
 • kaksoisviiva: kokonaisuuteen tarvitaan tyypillisesti monta kyseisenlaista osaa
 • esimerkiksi postituslista koostuu sähköpostiosoitteista

Funktiosuhde (nuoli)

 • käsitesuhde, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet)
 • funktiosuhteen tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta
 • esimerkiksi internetin ja keskusteluryhmän välillä on funktiosuhde: keskusteluryhmä on internetin palvelu

Moniulotteinen käsitejärjestelmä (puudiagrammin lihavoitu viiva)

 • yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita
 • yhden jaotteluperusteen mukaiset (kaaviossa tietyn paksunnetun viivan alla olevat) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uudeksi käsitteeksi
 • useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi
 • jaotteluperuste on usein merkitty lihavoidun viivan viereen

Katkoviivat kuvaavat käsitesuhteita, jotka ovat käsitteen ymmärtämisen kannalta tärkeitä mutta määrittelyn kannalta epäolennaisia, joten suhteet eivät käy ilmi määritelmistä.

Käsitejärjestelmäkaavioissa käytettyjen merkintöjen selitykset:


merkit
suomi