You are here

Sökning

panttioikeus
sv   panträtt
en   lien (1); right of lien; right of pledge
määritelmä
oikeus realisoida pantti maksuksi velasta, jota velallinen ei pysty maksamaan
definition
rätt att genom realisering av pant få betalning för skuld som gäldenären inte kan betala

Käsitekaavio: Pantit

Begreppsdiagram: Panter
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (Sanastokeskus), 2005-05-18

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska