You are here

Statistikbegrepp som gäller arbetsliv

Terminologicentralen TSK och Statistikcentralen genomförde ett gemensamt ordlisteprojekt under första halvan av 2018. Projektets syfte var att samla 35–45 centrala begrepp från statistiker som gäller arbetsliv och personens ekonomi och ge dem termrekommendationer och definitioner på finska. Projektets arbetsgrupp både förenhetligade definitioner som hade samlats från olika statistiker och bearbetade nya definitioner vid behov.

Ordlistan blev färdig sommaren 2018 och finns som PDF-fil på Terminologicentralens webbplats. Ordlistans innehåll finns också i termbanken TEPA.

© Statistikcentralen, 2018
ISBN 978-952-244-621-3 (PDF, Statistikcentralen)