You are here

Nordiskt terminologisamarbete

Nordterm, som bildades år 1976, är de nordiska terminologiorganens samarbetsforum. Medverkan i internationellt terminologiskt arbete och anordnande av gemensamma kurser och konferenser är exempel på aktiviteter som sker inom Nordterms ram.

Nordterm-institutionerna är: