You are here

Termregister

Termregister

Välj språk: finska   svenska   engelska

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö  

absolut avkastning
accessoriskt avtal
ackumulerade bokslutsdispositioner
administrationskostnader
administrativ risk
administrativ ränta
affärsrisk
aktie
aktiebaserad
aktiebrev
aktieemissionsfordringar
aktiefond
aktieindexlån
aktieindexobligation
aktiekapital
aktiekursrisk
aktiemarknad
aktiens kursutveckling
aktier och andelar
aktier och andelar i företag inom samma koncern
aktier och andelar i ägarintresseföretag
aktierelaterad
aktierisk
aktiestockens marknadsvärde
aktiv risk
aktiva
alfa
alfavärde
allegat
allmän handel
allmänkreditkort
allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
allmänna rådet
amortera
amortering
amorteringsfri period
amorteringsfrihet
anbudsförfarande med enhetlig ränta
anbudsförfarande med fast ränta
anbudsförfarande med multipel ränta
anbudsförfarande med rörlig ränta
andel av intresseföretagens resultat
andelsbevis
andelskapital
andelsserie
andelsägare
andelsägarregister
andrahandspant
anknutet ombud
ankommande utlandsbetalning
anläggningstillgångar
annat systemviktigt institut
annuitet; se annuitetslån
annuitetslån
anseenderisk
ansvarighet
AT1
auktoriseringsgräns
autobetalning
autogiro
autogirofullmakt
autogiromedgivande
automatisk betalning
automatisk hantering
automatkort
automatuttag
avgående utlandsbetalning
avistaränta
avkastning på eget kapital i procent
avkastning på investerat kapital i procent
avkastning på sysselsatt kapital i procent
avkastningsandel
avkastningsbaserad provision
avkastningsförväntning
avkastningshistorik
avkorta
avkortning
avräkning
avskiljningsdag
avskrivningar och nedskrivningar av koncerngoodwill
avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
avskrivningsdifferens
avstämningsdag
avsändande bank
avsändaradress
avsändarbank
avsändare
avsändarens bank
avsättningar
avtal om e-faktura
avtal om e-fakturatjänst
avtal om konsumentkredit
avvecklingsrisk
Svenska