You are here

Ontologiarbete kring vägtrafiksbegrepp

Svenska
Den nya ontologin för trafik, Liikenteen ontologia LIIKO, har publicerats i Nationalbibliotekets Finto-service. LIIKO bygger sig på Merenkulkualan ontologia MERO (ontologin för sjöfart).

MERO-ontologin utarbetades som en del av projektet FinnONTO (2003–2012) i samarbete med Sjöfartsverket och Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo). År 2016 påbörjade Trafikverket och Terminologicentralen TSK ett gemensamt ontologiprojekt som hade som ett syfte att utöka ontologin med 1 200 begrepp som gäller vägtrafik.

Nytt material och nytt notationssätt av begreppsdiagram i Tietotekniikan termitalkoot 8/2018

Svenska

Begreppsdiagrammen i Tietotekniikan termitalkoot har ändrats så att de presenteras i UML (Unified Modeling Language) notationssätt. Detta underlättar att uppdatera diagrammen och dessutom ska diagrammen visas bättre på olika skärmar. Termerna och definitionerna är fortfarande länkar till respektive termposter.

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 4/2018

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Terminologicentrum TNC kommer att upphöra med sin verksamhet i slutet av 2018

Svenska

I Sverige ifrågasattes det offentliga stödet till terminologiarbetet under 2014. I budgetpropositionen föreslog regeringen att det nästan helt skulle dras in. Detta satte i gång en serie händelser som nu, fyra år senare, lett till att Terminologicentrum TNC håller på att upphöra med sin verksamhet. SIS (Swedish Standards Institute), som är majoritetsägare i och moderbolaget till TNC, har fattat beslut om att TNC ska avvecklas genom frivillig likvidation. TNC:s verksamhet kommer därmed att upphöra helt i slutet av 2018.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS