You are here

Uppdatering av ordlistan över beskattning

Svenska

Den första versionen av Verotussanasto (Beskattningsordlista) publicerades i mars 2019. Skatteförvaltningen och Terminologicentralen har fortsatt terminologiarbetet under våren. Arbetets syfte är att utöka ordlistan med cirka 70 nya begrepp som gäller till exempel uppbörd, förmögenhetsbeskattning och skatter på eget initiativ. De nya begreppen i ordlistan givs termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Terminologiarbete för projektet Tillstånd och tillsyn

Svenska

Arbets- och näringsministeriet (ANM) och Terminologicentralen genomförde ett gemensamt terminologiprojekt år 2017, och som resultat av projektet publicerades ordlistan Luvat ja valvonta -hanke: Palvelukerroksen keskeiset käsitteet, versio 0.8 (Projektet Tillstånd och tillsyn: Centrala begrepp för tjänstelagret, version 0.8). I februari 2019 anlitade ANM Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utöka ordlistan med nya begrepp.

Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet

Svenska

Ordlista om övergripande säkerhet publicerades först år 2014, och den uppdaterades i 2017. I februari 2019 anlitade Säkerhetskommittén Terminologicentralen TSK för att påbörja ett ordlisteprojekt vars syfte är att uppdatera ordlistans begreppsbeskrivningar och utöka ordlistan med nya säkerhetsbegrepp. De nya begreppen i ordlistan givs termer och begreppsbeskrivningar på finska och termekvivalenter på svenska och engelska.

Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet

Svenska

I februari 2019 anlitade CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (Centret för IT-expertis) Terminologicentralen TSK för att fortsätta ett begreppsarbete vars syfte är att utarbeta beskrivningar för begrepp som rör statsunderstödsverksamhet. Begreppsarbete ska stödja utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten, vars förberedelser Undervisnings- och kulturministeriet har satt igång med. Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid flera ministerier, ämbetsverk och organisationer.

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS