You are here

Ontologi för den offentliga sektorns tjänster (JUPO)

Svenska

Terminologicentralen TSK håller på att bygga upp en ontologi som gäller JHS-rekommendationen JHS 145 "Gruppering av uppgifter om den offentliga sektorns tjänster samt kontaktinformation i portaler som omfattar ett flertal branscher".

Terminologiarbete med FPA

Svenska

Folkpensionsanstalten (FPA) och Terminologicentralen TSK påbörjade ett ordlisteprojekt år 2007. Projektets mål är att genom systematiskt terminologiarbete främja kommunikation som gäller det socialskydd som FPA verkställer. Resultatet är den terminologiska ordlistan FPA-termer, som sammanställs etappvis.

Nordterm 2011 anordnas i Vasa den 7-10 juni 2011

Svenska

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Vartannat år anordnar Nordterm en samnordisk Nordtermevenemang som består av ett symposium och en kurs. Nästa år hålls Nordtermdagarna den 7–10 juni 2011 i Vasa och evenemanget är öppet för alla. Symposiets tema är Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 04/2011

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS