You are here

Termbanken TEPA är förnyad

Svenska

Terminologicentralen TSK har i höst publicerat en förnyad version av sin termbank TEPA på adressen www.tsk.fi/tepa. Både termbanken innehåll och teknik är uppdaterade. Alla är välkomna att göra sökningar i TEPA, tack vare stöd från undervisningsministeriet är användningen avgiftsfri.

Nordiskt terminologisamarbete

Svenska

Nordterm, som bildades år 1976, är de nordiska terminologiorganens samarbetsforum. Medverkan i internationellt terminologiskt arbete och anordnande av gemensamma kurser och konferenser är exempel på aktiviteter som sker inom Nordterms ram.

Nordterm-institutionerna är:

Termbanken TEPA

Svenska

TEPA är en termbank som upprätthålls av Terminologicentralen TSK. Termbanken är en samling av fackordlistor som utgörs av Terminologicentralens egna ordlistor samt ordlistor från andra organisationer eller experter. Termbanken TEPA publiceras i Kielikone Oy:s MOT®-ordboksprogramvara och termbankens termer och definitioner presenteras i flerspråkiga termposter.

http://www.tsk.fi/tepa/sv/

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller det gemensamma eurobetalningsområdet har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
det gemensamma eurobetalningsområdet,

Sidor

Subscribe to Terminologicentralen TSK RSS